About

Penubuhan Bahagian Arkib dan Muzium (BAM) oleh Y.Bhg. Dato Seri Dr. Ibrahim Abu Shah, Naib Canselor UiTM adalah pada 17 April 2003 yang diletakkan di bawah pengurusan Pejabat Pendaftar. Pada 10 November 2006, Galeri Tun Abdul Razak (GTAR) dirasmikan oleh Y.A.B. Dato’ Seri Najib Tun Abdul Razak semasa beliau menjawat jawatan Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Pada tanggal 2 Mei 2010, GTAR telah dipisahkan daripada  Bahagian Arkib dan Muzium namun masih lagi di bawah pentadbiran Pejabat Pendaftar.

Pada 1 Jun 2015 pula, GTAR telah diserap ke jabatan baru berikutan penstrukturan semula jabatan di Pejabat Pendaftar. GTAR telah diletakkan di Hab Media Kreatif dan Teknologi (CMT Hub). Berdasarkan daripada keputusan Mesyuarat Majlis Eksekutif Universiti (MEU) Bil. 27/2018 pada 31 Oktober 2018, GTAR diletakkan di bawah Jabatan Arkib Universiti, Perpustakaan Tun Abdul Razak berkuatkuasa mulai 1 Disember 2018.

Establishment of Department of Archives and Museums (BAM) by Y.Bhg. Dato Seri Dr. Ibrahim Abu Shah, Vice-Chancellor of UiTM was on April 17, 2003 under the management of the Registrar. On November 10, 2006, Tun Abdul Razak Gallery (GTAR) was officiated by Y.A.B. Dato' Seri Najib Tun Abdul Razak while he was the Deputy Prime Minister of Malaysia. On May 2, 2010, GTAR was separated from the Department of Archives and Museums Division but still under the Registrar.

On June 1, 2015, GTAR was absorbed into the new department following the restructuring of the department at the Registry. GTAR has been placed in the Creative Media and Technology Hub (CMT Hub). Based on the decision of the University Executive Council (MEU) No. 27/2018 on October 31, 2018, GTAR is placed under the University Archives Department, Tun Abdul Razak Library effective from December 1, 2018.

-